About Us

Pt. Shankar Daji Pade Shastri
Lord Dhanwantari
Vaidya Devinder Triguna

PADMAVIBHUSHAN, PADMABHUSHAN

Vaidyaraj Brihaspati Dev Triguna

PADMABHUSHAN

Prof. Vaidya Shriram Sharma

PADMABHUSHAN

Pandit Shiv Sharma